Regulamin sklepu internetowego sklep.olemagazyn.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy http://www.sklep.olemagazyn.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi firma ZEN MEDIA Mateusz Styś, ul. Studziańska 20, 37-200 Przeworsk, telefon: 794 777 759, e-mail: sklep@olemagazyn.pl, NIP 794-165-92-49.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego http://www.sklep.olemagazyn.pl.

Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

 

§ 2 Rejestracja

W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

Rejestracja w Sklepie jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.

W celu usunięcia konta Klienta ze należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

Po zarejestrowaniu się w Sklepie, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu

Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta.

Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu oraz składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu

 

§ 4 Informacje o produktach

Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych zawierają podatek VAT, podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w kasie przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 5 Warunki realizacji zamówień

Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę. Koszt dostawy pokrywa Klient.

W celu złożenia zamówienia należy:

        a) zalogować się do Sklepu

        b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny)

        c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu)

        d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu

        e) Kliknąć przycisk „Potwierdź zakup”. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie za pomocą jednego z dostępnych sposobów płatności.

Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru także na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

Sklep zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.

W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizacje zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku anulowania zamówienia, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę lub jej części (w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

§ 6 Modyfikacje zamówienia

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie lub zmiany w adresie dostawy.

W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sklep. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@olemagazyn.pl lub bezpośrednio przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Sklepu. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski (chyba, że wskazano inaczej) za które zapłaty można dokonać:

        a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sklep. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

 

§ 8 Czas realizacji zamówień

Sklep zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informacje o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.

Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem.

Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów jak również od dostępności danego produktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

§ 10 Zwrot należności Klientom

Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

Reklamacja może być złożona drogą pocztową, poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad listem poleconym lub paczką pocztową na adres: Zen Media Mateusz Styś, ul. Studziańska 20, 37-200 Przeworsk z adnotacją: „Reklamacja”. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany towar.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci Klientowi zapłaconą za towar kwotę wraz z kosztami wysyłki.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z uzasadnieniem odmowy reklamacji. W tym przypadku, koszty wysyłki towaru są bezzwrotne.

Klient, nabywający produkt ma prawo zwrócić go w ciągu 30 dni od momentu zakupu bez podania przyczyny. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów użytkowania.

Produkt musi być zwrócony w stanie nienoszącym śladów użytkowania, niezmienionym, w opakowaniu firmowym, z dowodem zakupu. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

Zwrot środków za odesłany przez Klienta towar zostanie dokonany na podany przez Klienta numer konta w ciągu 14 dni od dostarczenia zwrotu towaru. Zwrotowi podlega pełna kwota obejmująca cenę towaru wraz z kosztami pierwszej przesyłki.

Klientowi przysługuje prawo wymiany towaru na inny. Szczegóły wymiany powinny być wysłane na adres e-mail: sklep@olemagazyn.pl. Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Koszty wysyłki wymienionego towaru ponosi Sklep. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie nienoszącym śladów użytkowania, niezmienionym, w opakowaniu firmowym.

Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru uszkodzonego lub niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§ 11;Dane osobowe

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez sklep danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

§ 12 Newsletter

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sklep w swoim imieniu.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Sklep dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub towaru lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy infrastruktury informatycznej Sklepu.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z pózn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z pózn. zm.).